Swami Gurusharananandaji

Swami Gurusharananandaji

Acharya Mahamandaleshwar Karshni Srimat Swami Gurusharananada ji Maharaj

 Swami Gurusharananandaji
Swami Gurusharananandaji
श्रीगुरुः शरणम् विग्वद्द्वन्तं गुरुं द्रुष्ट्वातीव प्रसीदति मे मनः । अत्रत्या अन्तेवासिनः स्वामिनश्च सुष्टुसाधकाः सेवापरायणश्च वर्तन्ते । भगवती जगध्धात्री अवलोकयति सर्वान् ।
Ramakrishna Mission Ashrama
2017-11-06T18:50:45+05:30
Acharya Mahamandaleshwar Karshni Srimat Swami Gurusharananada ji Maharaj Swami Gurusharananandaji श्रीगुरुः शरणम् विग्वद्द्वन्तं गुरुं द्रुष्ट्वातीव प्रसीदति मे मनः । अत्रत्या अन्तेवासिनः स्वामिनश्च सुष्टुसाधकाः सेवापरायणश्च वर्तन्ते । भगवती जगध्धात्री अवलोकयति सर्वान् ।